• Vår kvartersutveckling stärker kraften i nya stadsdelar och bidrar till attraktiv platsutveckling

  • Vi tillvaratar områdets tradition och historik genom att bevara och förstärka värdefulla kulturminnesmärkta byggnader som anpassas för ny modern verksamhet

  • Vi omdanar kulturhistorisk intressanta miljöer och skapar integrerade nya kvarter

  • Befintliga karaktärsbyggnader sätter stämningen i våra utvecklingsprojekt

  • Nya byggnader skapas med inspiration från platsens kvaliteter

  • Vår kvartersutveckling stärker kraften i nya stadsdelar och bidrar till attraktiv platsutveckling

  • Vi tillvaratar områdets tradition och historik genom att bevara och förstärka värdefulla kulturminnesmärkta byggnader som anpassas för ny modern verksamhet

  • Vi omdanar kulturhistorisk intressanta miljöer och skapar integrerade nya kvarter

  • Befintliga karaktärsbyggnader sätter stämningen i våra utvecklingsprojekt

  • Nya byggnader skapas med inspiration från platsens kvaliteter

Vår verksamhet

Utvecklar, förädlar
och förvaltar stadsmiljöer

Vår utveckling av kulturhistorisk intressanta miljöer i kombination med samlad kvartersutveckling i nya stadsdelar bygger på förvärv, utveckling, byggnation och förvaltning vilket säkerställer ett långsiktigt intresse i arbetet där samtliga delar från tidig planering till förvaltning uppfylls. Prevelop har strategiskt samarbete med långsiktiga finansiella partners, ofta välkända institutioner vilket borgar för en kombination av lokalt väl förankrade och erfarna stadsutvecklare samt stabil finansiering.

Genom vårt höga personliga engagemang och hållbar fastighetsförädling i utvecklingen av våra stadsmiljöer skapas långsiktiga värden. Våra projektteam innefattar seniora personer med djupgående kunskaper och erfarenhet av strukturprojekt med tydliga ansvars- och expertområden. Vi arbetar med vår kunskapsbaserade process och samverkansmodell i utvecklingen och vitaliseringen av såväl hela stadsutvecklingsområden som enskilda kvarter och fastigheter.

Vår strategi

Vi skapar hållbara och långsiktiga värden

Prevelop arbetar sedan över ett decennium med platsutveckling och förvaltning inom hela stadsdelar. Genom strategiska samarbetsformer i våra utvecklingsprojekt tydliggörs visioner och målsättningar och långsiktiga fastighetsvärden skapas. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv inom stadsutveckling i större stadsutvecklingsprojekt där en mångfunktionell stadsmiljö stärker hela områdets attraktivitet.

Strategisk samverkan för platsutveckling

Vår holistiska platsutveckling tar ansvar för samordning och utvidgning av hela stadskvarter genom ett samlat grepp för en mångfunktionell miljö. Vi bidrar i utvecklingen av vår framtida stad genom tillvaratagande av befintliga arkitektoniska och historiska kvaliteter, innovativ och holistisk stadskondensering för stark platsutveckling och hållbar långsiktig förvaltning.
Läs mer +

Vårt samlade grepp i stadsutvecklingsprocessen från tidiga skeden och genomförande till etablering skapar förutsättningar för attraktiva boende- och vistelsemiljöer samt långsiktigt framgångsrik förvaltning. Vi har lång erfarenhet av samordning med andra fastighetsägare och byggaktörer inom komplexa stadsutvecklingsprojekt. I planering och utveckling av större stadsutvecklingsområden arbetar vi med samordning och övergripande programmering inför nya detaljplaner.

Historiska kvaliteter i samlad utveckling vitaliserar staden

Tack vare vårt samlade grepp mellan gammal och nytt samt samordning med omgivningen skapas bästa förutsättningar för framtida ägande och förvaltning vilket säkerställer långsiktigt framgångsrika stadsdelar. Med vår samverkansplan för hur hela stadskvarter ska utvecklas optimeras strukturen samt gator, torg och vistelsemiljöer.
Läs mer +

I vårt arbete tas kulturhistoriskt intressanta miljöer omhand och det skapas väl integrerade nya grönområden, stråk och kvarter. Inom omvandling av kulturhistoriskt intressanta miljöer har vi byggt upp stor erfarenhet och specialistkompetens. Samtidigt som vi tar till vara och utvecklar de kulturhistoriska värdena så moderniserar vi och tillför nya kvaliteter och möjliga tillägg och komplement som berikar byggnadsmiljön. Vi tillvaratar antikvariska, arkitektoniska och kulturhistoriska mervärden och bidrar genom omdaning till unika miljöer att verka och vistas i.

Analys och modell för goda kvarter

I tidiga analyser och dialoger kartläggs frågor som tillgänglighet, vilken utvecklingspotential som finns, lämpligt lokalprogram samt målgruppsbehov. Vårt tillvaratagande av historiska byggnader och miljöer i symbios med ny kvartersutveckling stärker kraften i staden och bidrar till attraktiv platsutveckling.
Läs mer +

Genom att utveckla, koordinera och kommunicera attraktiva platser och ta fasta på stadsdelars karaktär och identitet bygger vi kvarteren som ett varumärke vilket möjliggör kommunikation kring områdets samlade erbjudande. Verksamheterna ger identiteten. Genom Prevelops proaktiva etableringsprocess tillsammans med intressenter och olika aktörer som framtida hyresgäster har vi starka facilitatorer för de nya verksamheter som präglar våra stadsutvecklingsområdens identitet. Vi är med och skapar en naturlig integration mellan nytt och gammalt där kvarteren blandas med bostäder och samhällsservice, kultur-, mötes- och arbetsmiljöer samt verksamheter.

Våra projekt

Omdaning av kulturhistoriskt intressanta miljöer

Vi är tydligt profilerade fastighetsförädlare av historiska miljöer i kombination med nya kvarter som genomför förvärv och förädlingsprojekt, byggnation samt förvaltning. Vårt arbete inleds i tidiga skeden med hållbar förvaltning i sikte redan från start. Vi är innovativa när vi skapar de mest intressanta stadsmiljöerna och en ledande aktör i vår marknad på utveckling av kulturhistorisk intressanta miljöer i kombination med samlad kvartersutveckling i nya stadsdelar. Genom åren har vi utvecklat flera spännande stadsutvecklingsprojekt i historiska miljöer. Här visas en kort beskrivning av några nuvarande och tidigare projekt.

Stadsdelen Norrtälje Hamn

Prevelop tillsammans med jv-partern AF Gruppen utvecklar havsnära kvarter i förlängningen av Norrtäljes populära hamnpromenad. Här skapas en hamnidyll med bostäder, butiker, bad- och båtliv och stadens nya landmärke: ett spektakulärt hotell vid hamninloppet.

Hällbybrunn, Eskilstuna

I och med Eskilstuna kommuns växande befolkning är Hällbybrunn attraktivt för nya bostäder där flera projekt har initierats och startats de senaste åren. Hällbybrunn syftar på den brunnsanläggning som från slutet av 1800-talet fanns i den del av samhället som kallas Nedre Hällby.

Hamnen vid Enköpingsån får nytt liv

Ambitionen är att i större omfattning låta Enköping möta vattnet där industri- och kulturhistoriskt intressanta Hamnverken och Lantmännens silo-område  i Enköping bildar en självklar stadsutvidgning. Hamnverken är en unik miljö med anor från slutet av 1800-talet, där bland andra företaget Bacho hade kontor och verkstäder.

Älvstranden, Göteborg

Älvstranden i Göteborg är Nordens största stadsutvecklingsprojekt med ambitionen att centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapas en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven.

Ulleråker, Uppsala

Ulleråker blir en modern stadsdel på historisk mark med utrymme för både stadens liv och naturens lugn. Området planeras i ett unikt läge mellan två universitet och utformas för att ett hållbart liv ska bli enkelt för både boende och arbetande. Ulleråker är tydligt präglat av områdets historia som institutionsmiljö, men också av sitt spektakulära läge på Uppsalaåsen.

Norra Djurgårdsstaden, Gasverket, Stockholm

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet.

Telestaden, Stockholm

Telestaden är en ny och levande stadsdel som bidrar till Farstas utveckling i Telias tidigare kontorsområde. En ny stadsdel på klassisk mark. Ambitionen med Telestaden är att skapa en modern och varierad stadsdel med bevarande av kulturhistoriska värden – ett dynamiskt område som byggs på respekt för historien men också på mod att prova nya lösningar för att utvecklas i takt med tiden.

Kontakta oss

Prevelop
08-26 61 90
info@prevelop.se

Per Högdin
070-208 90 11
per@prevelop.se

Magnus Rothman
070-953 10 00
magnus@prevelop.se

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.